Τα Μαθηματικά σήμερα : παράγοντας ευημερίας αλλά και ανισότητας

Τουμάσης Μπάμπης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 302-313

How to cite

top

Τουμάσης Μπάμπης. "Τα Μαθηματικά σήμερα : παράγοντας ευημερίας αλλά και ανισότητας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 302-313. <http://eudml.org/doc/236752>.

@article{ΤουμάσηςΜπάμπης2000,
author = {Τουμάσης Μπάμπης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {302-313},
title = {Τα Μαθηματικά σήμερα : παράγοντας ευημερίας αλλά και ανισότητας},
url = {http://eudml.org/doc/236752},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Τουμάσης Μπάμπης
TI - Τα Μαθηματικά σήμερα : παράγοντας ευημερίας αλλά και ανισότητας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 302
EP - 313
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236752
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.