Μαθηματικός Αλφαβητισμός. Η προσπάθεια μαθηματικής συγκρότησης όλου του πληθυσμού και ανάπτυξης ικανοτήτων χρήσης των μαθηματικών από τον κάθε μαθητή - πολίτη

Καλαβάσης Φραγκίσκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 38-53

How to cite

top

Καλαβάσης Φραγκίσκος. "Μαθηματικός Αλφαβητισμός. Η προσπάθεια μαθηματικής συγκρότησης όλου του πληθυσμού και ανάπτυξης ικανοτήτων χρήσης των μαθηματικών από τον κάθε μαθητή - πολίτη." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 38-53. <http://eudml.org/doc/236755>.

@article{ΚαλαβάσηςΦραγκίσκος2001,
author = {Καλαβάσης Φραγκίσκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {38-53},
title = {Μαθηματικός Αλφαβητισμός. Η προσπάθεια μαθηματικής συγκρότησης όλου του πληθυσμού και ανάπτυξης ικανοτήτων χρήσης των μαθηματικών από τον κάθε μαθητή - πολίτη},
url = {http://eudml.org/doc/236755},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Καλαβάσης Φραγκίσκος
TI - Μαθηματικός Αλφαβητισμός. Η προσπάθεια μαθηματικής συγκρότησης όλου του πληθυσμού και ανάπτυξης ικανοτήτων χρήσης των μαθηματικών από τον κάθε μαθητή - πολίτη
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 38
EP - 53
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236755
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.