Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του τρόπου εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση παράγοντας σύνδεσης–αποσύνδεσης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κωνσταντίνος Κορρές; Δημήτριος Γκίνης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 577-587

How to cite

top

Κωνσταντίνος Κορρές, and Δημήτριος Γκίνης. "Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του τρόπου εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση παράγοντας σύνδεσης–αποσύνδεσης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 577-587. <http://eudml.org/doc/236757>.

@article{ΚωνσταντίνοςΚορρές2004,
author = {Κωνσταντίνος Κορρές, Δημήτριος Γκίνης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {577-587},
title = {Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του τρόπου εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση παράγοντας σύνδεσης–αποσύνδεσης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης},
url = {http://eudml.org/doc/236757},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Κωνσταντίνος Κορρές
AU - Δημήτριος Γκίνης
TI - Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του τρόπου εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση παράγοντας σύνδεσης–αποσύνδεσης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 577
EP - 587
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236757
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.