Ζητήματα που αφορούν τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών

Δ. Πόταρη; Β. Γεωργιάδου; Χ. Μαρκόπουλος; Β. Σπηλιωτοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 497-508

How to cite

top

Δ. Πόταρη, et al. "Ζητήματα που αφορούν τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 497-508. <http://eudml.org/doc/236758>.

@article{Δ2003,
author = {Δ. Πόταρη, Β. Γεωργιάδου, Χ. Μαρκόπουλος, Β. Σπηλιωτοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {497-508},
title = {Ζητήματα που αφορούν τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236758},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Πόταρη
AU - Β. Γεωργιάδου
AU - Χ. Μαρκόπουλος
AU - Β. Σπηλιωτοπούλου
TI - Ζητήματα που αφορούν τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 497
EP - 508
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236758
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.