Από την Αριθμητική στα Μαθηματικά:αλλαγές στην “Οπτική” των μαθητών;

Εμμανουήλ Κοβάνογλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 695-696

How to cite

top

Εμμανουήλ Κοβάνογλου. "Από την Αριθμητική στα Μαθηματικά:αλλαγές στην “Οπτική” των μαθητών;." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 695-696. <http://eudml.org/doc/236759>.

@article{ΕμμανουήλΚοβάνογλου2004,
author = {Εμμανουήλ Κοβάνογλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {695-696},
title = {Από την Αριθμητική στα Μαθηματικά:αλλαγές στην “Οπτική” των μαθητών;},
url = {http://eudml.org/doc/236759},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Εμμανουήλ Κοβάνογλου
TI - Από την Αριθμητική στα Μαθηματικά:αλλαγές στην “Οπτική” των μαθητών;
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 695
EP - 696
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236759
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.