Η εποπτική προσέγγιση των μαθηματικών προβλημάτων. Πόσο ένα σχήμα μπορεί να μας παραπλανήσει.

Αθ. Πετρόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 414-414

How to cite

top

Αθ. Πετρόπουλος. "Η εποπτική προσέγγιση των μαθηματικών προβλημάτων. Πόσο ένα σχήμα μπορεί να μας παραπλανήσει.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 414-414. <http://eudml.org/doc/236760>.

@article{Αθ1993,
author = {Αθ. Πετρόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {414-414},
title = {Η εποπτική προσέγγιση των μαθηματικών προβλημάτων. Πόσο ένα σχήμα μπορεί να μας παραπλανήσει.},
url = {http://eudml.org/doc/236760},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Αθ. Πετρόπουλος
TI - Η εποπτική προσέγγιση των μαθηματικών προβλημάτων. Πόσο ένα σχήμα μπορεί να μας παραπλανήσει.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 414
EP - 414
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236760
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.