Παρατηρήσεις και σκέψεις για τα βιβλία μαθημ/κών στα Δημοτικά Σχολεία της ΕΣΣΔ.

Β. Γιαννακόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 311-317

How to cite

top

Β. Γιαννακόπουλος. "Παρατηρήσεις και σκέψεις για τα βιβλία μαθημ/κών στα Δημοτικά Σχολεία της ΕΣΣΔ.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 311-317. <http://eudml.org/doc/236761>.

@article{Β1983,
author = {Β. Γιαννακόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {311-317},
title = {Παρατηρήσεις και σκέψεις για τα βιβλία μαθημ/κών στα Δημοτικά Σχολεία της ΕΣΣΔ.},
url = {http://eudml.org/doc/236761},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Β. Γιαννακόπουλος
TI - Παρατηρήσεις και σκέψεις για τα βιβλία μαθημ/κών στα Δημοτικά Σχολεία της ΕΣΣΔ.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 311
EP - 317
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236761
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.