Νέες Τεχνολογίες και Μαθηματική Παιδεία. Από την εποπτεία των Γραφικών και του Κινούμενου Σχεδίου με Υπολογιστή στην εμπειρία της Εικονικής Πραγματικότητας

Μιχάλης Μεϊμάρης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 353-357

How to cite

top

Μιχάλης Μεϊμάρης. "Νέες Τεχνολογίες και Μαθηματική Παιδεία. Από την εποπτεία των Γραφικών και του Κινούμενου Σχεδίου με Υπολογιστή στην εμπειρία της Εικονικής Πραγματικότητας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 353-357. <http://eudml.org/doc/236763>.

@article{ΜιχάληςΜεϊμάρης1993,
author = {Μιχάλης Μεϊμάρης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {353-357},
title = {Νέες Τεχνολογίες και Μαθηματική Παιδεία. Από την εποπτεία των Γραφικών και του Κινούμενου Σχεδίου με Υπολογιστή στην εμπειρία της Εικονικής Πραγματικότητας},
url = {http://eudml.org/doc/236763},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάλης Μεϊμάρης
TI - Νέες Τεχνολογίες και Μαθηματική Παιδεία. Από την εποπτεία των Γραφικών και του Κινούμενου Σχεδίου με Υπολογιστή στην εμπειρία της Εικονικής Πραγματικότητας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 353
EP - 357
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236763
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.