Μαθηματικά και Φωτογραφία στη μέση εκπαίδευση

Βασίλης Τσίτσος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 98-106

How to cite

top

Βασίλης Τσίτσος. "Μαθηματικά και Φωτογραφία στη μέση εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 98-106. <http://eudml.org/doc/236764>.

@article{ΒασίληςΤσίτσος1995,
author = {Βασίλης Τσίτσος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {98-106},
title = {Μαθηματικά και Φωτογραφία στη μέση εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236764},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλης Τσίτσος
TI - Μαθηματικά και Φωτογραφία στη μέση εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 98
EP - 106
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236764
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.