Έχει λύση το πρόβλημα της διδασκαλίας των μαθηματικών;

Φωτούλα Αργυροπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 182-190

How to cite

top

Φωτούλα Αργυροπούλου. "Έχει λύση το πρόβλημα της διδασκαλίας των μαθηματικών;." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 182-190. <http://eudml.org/doc/236765>.

@article{ΦωτούλαΑργυροπούλου1993,
author = {Φωτούλα Αργυροπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {182-190},
title = {Έχει λύση το πρόβλημα της διδασκαλίας των μαθηματικών;},
url = {http://eudml.org/doc/236765},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Φωτούλα Αργυροπούλου
TI - Έχει λύση το πρόβλημα της διδασκαλίας των μαθηματικών;
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 182
EP - 190
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236765
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.