Σχετικά με την εισαγωγή νέων εννοιών στα σχολικά μαθηματικά: Το παράδειγμα της παραγώγου

Ευγένιος Αγγελόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 755-770

How to cite

top

Ευγένιος Αγγελόπουλος. "Σχετικά με την εισαγωγή νέων εννοιών στα σχολικά μαθηματικά: Το παράδειγμα της παραγώγου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 755-770. <http://eudml.org/doc/236768>.

@article{ΕυγένιοςΑγγελόπουλος2005,
author = {Ευγένιος Αγγελόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {755-770},
title = {Σχετικά με την εισαγωγή νέων εννοιών στα σχολικά μαθηματικά: Το παράδειγμα της παραγώγου},
url = {http://eudml.org/doc/236768},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Ευγένιος Αγγελόπουλος
TI - Σχετικά με την εισαγωγή νέων εννοιών στα σχολικά μαθηματικά: Το παράδειγμα της παραγώγου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 755
EP - 770
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236768
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.