Μια εφαρμογή αλυσσίδας Markov στη διαδικασία Πρόβλημα - Λύση

Μ. Βόσκογλου; Στ. Περδικάρης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990)

 • Issue: 7, page 99-102

How to cite

top

Μ. Βόσκογλου, and Στ. Περδικάρης. "Μια εφαρμογή αλυσσίδας Markov στη διαδικασία Πρόβλημα - Λύση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990): 99-102. <http://eudml.org/doc/236769>.

@article{Μ1990,
author = {Μ. Βόσκογλου, Στ. Περδικάρης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {7},
pages = {99-102},
title = {Μια εφαρμογή αλυσσίδας Markov στη διαδικασία Πρόβλημα - Λύση},
url = {http://eudml.org/doc/236769},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Βόσκογλου
AU - Στ. Περδικάρης
TI - Μια εφαρμογή αλυσσίδας Markov στη διαδικασία Πρόβλημα - Λύση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1990
IS - 7
SP - 99
EP - 102
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236769
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.