Ο Η/Υ και ο δάσκαλος των μαθηματικών

Αγγελική Μητρογιαννοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 524-535

How to cite

top

Αγγελική Μητρογιαννοπούλου. "Ο Η/Υ και ο δάσκαλος των μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 524-535. <http://eudml.org/doc/236772>.

@article{ΑγγελικήΜητρογιαννοπούλου1998,
author = {Αγγελική Μητρογιαννοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {524-535},
title = {Ο Η/Υ και ο δάσκαλος των μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236772},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Αγγελική Μητρογιαννοπούλου
TI - Ο Η/Υ και ο δάσκαλος των μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 524
EP - 535
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236772
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.