Το μετέωρο βήμα της διδακτικής των μαθηματικών

Παναγιώτης Σπύρου; Κοσπεντάρης Γιώργος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 131-140

How to cite

top

Παναγιώτης Σπύρου, and Κοσπεντάρης Γιώργος. "Το μετέωρο βήμα της διδακτικής των μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 131-140. <http://eudml.org/doc/236773>.

@article{ΠαναγιώτηςΣπύρου2001,
author = {Παναγιώτης Σπύρου, Κοσπεντάρης Γιώργος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {131-140},
title = {Το μετέωρο βήμα της διδακτικής των μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236773},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Σπύρου
AU - Κοσπεντάρης Γιώργος
TI - Το μετέωρο βήμα της διδακτικής των μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 131
EP - 140
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236773
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.