Ορισμένα προβλήματα στη γλώσσα των Μαθηματικών και της Φυσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ευτύχης Παπαδοπετράκης; Βαβουγιός Διονύσης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 54-73

How to cite

top

Ευτύχης Παπαδοπετράκης, and Βαβουγιός Διονύσης. "Ορισμένα προβλήματα στη γλώσσα των Μαθηματικών και της Φυσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 54-73. <http://eudml.org/doc/236774>.

@article{ΕυτύχηςΠαπαδοπετράκης1992,
author = {Ευτύχης Παπαδοπετράκης, Βαβουγιός Διονύσης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {54-73},
title = {Ορισμένα προβλήματα στη γλώσσα των Μαθηματικών και της Φυσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236774},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Ευτύχης Παπαδοπετράκης
AU - Βαβουγιός Διονύσης
TI - Ορισμένα προβλήματα στη γλώσσα των Μαθηματικών και της Φυσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 54
EP - 73
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236774
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.