Διδακτέα ύλη - μέθοδοι διδασκαλίας - επιμόρφωση εκπαιδευτικού στη 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση

Κ. Ευμορφόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 100-112

How to cite

top

Κ. Ευμορφόπουλος. "Διδακτέα ύλη - μέθοδοι διδασκαλίας - επιμόρφωση εκπαιδευτικού στη 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 100-112. <http://eudml.org/doc/236775>.

@article{Κ1987,
author = {Κ. Ευμορφόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {100-112},
title = {Διδακτέα ύλη - μέθοδοι διδασκαλίας - επιμόρφωση εκπαιδευτικού στη 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236775},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Ευμορφόπουλος
TI - Διδακτέα ύλη - μέθοδοι διδασκαλίας - επιμόρφωση εκπαιδευτικού στη 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 100
EP - 112
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236775
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.