Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματι-κών του Λυκείου

Δημήτρης Γαβαλάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 240-250

How to cite

top

Δημήτρης Γαβαλάς. "Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματι-κών του Λυκείου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 240-250. <http://eudml.org/doc/236776>.

@article{ΔημήτρηςΓαβαλάς2004,
author = {Δημήτρης Γαβαλάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {240-250},
title = {Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματι-κών του Λυκείου},
url = {http://eudml.org/doc/236776},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Γαβαλάς
TI - Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματι-κών του Λυκείου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 240
EP - 250
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236776
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.