Στάσεις των μαθητών του Λυκείου απέναντι στα μαθηματικά σε συνάρτηση με την επίδοση τους στο Λύκειο και στις γενικές προαγωγικές εξετάσεις

Δημήτρης Γουδήρας; Γιώργος Καρατάσιος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 528-537

How to cite

top

Δημήτρης Γουδήρας, and Γιώργος Καρατάσιος. "Στάσεις των μαθητών του Λυκείου απέναντι στα μαθηματικά σε συνάρτηση με την επίδοση τους στο Λύκειο και στις γενικές προαγωγικές εξετάσεις." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 528-537. <http://eudml.org/doc/236777>.

@article{ΔημήτρηςΓουδήρας1999,
author = {Δημήτρης Γουδήρας, Γιώργος Καρατάσιος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {528-537},
title = {Στάσεις των μαθητών του Λυκείου απέναντι στα μαθηματικά σε συνάρτηση με την επίδοση τους στο Λύκειο και στις γενικές προαγωγικές εξετάσεις},
url = {http://eudml.org/doc/236777},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Γουδήρας
AU - Γιώργος Καρατάσιος
TI - Στάσεις των μαθητών του Λυκείου απέναντι στα μαθηματικά σε συνάρτηση με την επίδοση τους στο Λύκειο και στις γενικές προαγωγικές εξετάσεις
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 528
EP - 537
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236777
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.