Ρόλος των εργαλείων που προσομοιώνουν τις αισθησιοκινητικές ενέργειες των παιδιών στο περιβάλλον του μικρόκοσμου C.AR.ME. στους μετασχηματισμούς που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές

Μαρία Κορδάκη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 368-377

How to cite

top

Μαρία Κορδάκη. "Ρόλος των εργαλείων που προσομοιώνουν τις αισθησιοκινητικές ενέργειες των παιδιών στο περιβάλλον του μικρόκοσμου C.AR.ME. στους μετασχηματισμούς που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 368-377. <http://eudml.org/doc/236779>.

@article{ΜαρίαΚορδάκη1999,
author = {Μαρία Κορδάκη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {368-377},
title = {Ρόλος των εργαλείων που προσομοιώνουν τις αισθησιοκινητικές ενέργειες των παιδιών στο περιβάλλον του μικρόκοσμου C.AR.ME. στους μετασχηματισμούς που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές},
url = {http://eudml.org/doc/236779},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Μαρία Κορδάκη
TI - Ρόλος των εργαλείων που προσομοιώνουν τις αισθησιοκινητικές ενέργειες των παιδιών στο περιβάλλον του μικρόκοσμου C.AR.ME. στους μετασχηματισμούς που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 368
EP - 377
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236779
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.