Αλληλεπίδραση ιδεών μεταξύ Γεωμετρίας και Φυσικής

Αρβανιτογεώργος Ανδρέας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 409-415

How to cite

top

Αρβανιτογεώργος Ανδρέας. "Αλληλεπίδραση ιδεών μεταξύ Γεωμετρίας και Φυσικής." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 409-415. <http://eudml.org/doc/236780>.

@article{ΑρβανιτογεώργοςΑνδρέας2000,
author = {Αρβανιτογεώργος Ανδρέας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {409-415},
title = {Αλληλεπίδραση ιδεών μεταξύ Γεωμετρίας και Φυσικής},
url = {http://eudml.org/doc/236780},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Αρβανιτογεώργος Ανδρέας
TI - Αλληλεπίδραση ιδεών μεταξύ Γεωμετρίας και Φυσικής
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 409
EP - 415
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236780
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.