Διαισθητικές προσεγγίσεις της ευθείας των αριθμών από τους μαθητές

Γ. Μαμωνά

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 283-290

How to cite

top

Γ. Μαμωνά. "Διαισθητικές προσεγγίσεις της ευθείας των αριθμών από τους μαθητές." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 283-290. <http://eudml.org/doc/236781>.

@article{Γ1987,
author = {Γ. Μαμωνά},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {283-290},
title = {Διαισθητικές προσεγγίσεις της ευθείας των αριθμών από τους μαθητές},
url = {http://eudml.org/doc/236781},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Μαμωνά
TI - Διαισθητικές προσεγγίσεις της ευθείας των αριθμών από τους μαθητές
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 283
EP - 290
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236781
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.