Διδάσκοντας Μαθηματικά στα Σχολεία.

Thomas A. Romberg

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 219-243

How to cite

top

Thomas A. Romberg. "Διδάσκοντας Μαθηματικά στα Σχολεία.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 219-243. <http://eudml.org/doc/236783>.

@article{ThomasA1993,
author = {Thomas A. Romberg},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {219-243},
title = {Διδάσκοντας Μαθηματικά στα Σχολεία.},
url = {http://eudml.org/doc/236783},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Thomas A. Romberg
TI - Διδάσκοντας Μαθηματικά στα Σχολεία.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 219
EP - 243
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236783
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.