Διδακτική αξιοποίηση των σύγχρονων εφαρμοσμένων Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση

Γιάννης Κερασαρίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 55-69

How to cite

top

Γιάννης Κερασαρίδης. "Διδακτική αξιοποίηση των σύγχρονων εφαρμοσμένων Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 55-69. <http://eudml.org/doc/236784>.

@article{ΓιάννηςΚερασαρίδης2005,
author = {Γιάννης Κερασαρίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {55-69},
title = {Διδακτική αξιοποίηση των σύγχρονων εφαρμοσμένων Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236784},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Κερασαρίδης
TI - Διδακτική αξιοποίηση των σύγχρονων εφαρμοσμένων Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 55
EP - 69
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236784
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.