Η διδασκαλία των Μαθηματικών με ειδικές μελέτες/έρευνες.

Γρηγόρης Μακρίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 109-120

How to cite

top

Γρηγόρης Μακρίδης. "Η διδασκαλία των Μαθηματικών με ειδικές μελέτες/έρευνες.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 109-120. <http://eudml.org/doc/236785>.

@article{ΓρηγόρηςΜακρίδης1994,
author = {Γρηγόρης Μακρίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {109-120},
title = {Η διδασκαλία των Μαθηματικών με ειδικές μελέτες/έρευνες.},
url = {http://eudml.org/doc/236785},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Γρηγόρης Μακρίδης
TI - Η διδασκαλία των Μαθηματικών με ειδικές μελέτες/έρευνες.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 109
EP - 120
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236785
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.