Η επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά των γενικών εξετάσεων ως κριτήριο αξιολόγησης της μαθηματικής παιδείας

Μιχάλης Χρυσοβέργης; Άννα Μαρία Κόκλα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 528-538

How to cite

top

Μιχάλης Χρυσοβέργης, and Άννα Μαρία Κόκλα. "Η επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά των γενικών εξετάσεων ως κριτήριο αξιολόγησης της μαθηματικής παιδείας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 528-538. <http://eudml.org/doc/236786>.

@article{ΜιχάληςΧρυσοβέργης2001,
author = {Μιχάλης Χρυσοβέργης, Άννα Μαρία Κόκλα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {528-538},
title = {Η επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά των γενικών εξετάσεων ως κριτήριο αξιολόγησης της μαθηματικής παιδείας},
url = {http://eudml.org/doc/236786},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάλης Χρυσοβέργης
AU - Άννα Μαρία Κόκλα
TI - Η επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά των γενικών εξετάσεων ως κριτήριο αξιολόγησης της μαθηματικής παιδείας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 528
EP - 538
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236786
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.