Ένα δίκτυο διδασκαλίας για την κατάστρώση εξισώσεων πρωτοβαθμίων προβλημάτων που αναφέρονται σε φυσικές ποσότητες

Μιχάλης Κούρκουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 221-228

How to cite

top

Μιχάλης Κούρκουλος. "Ένα δίκτυο διδασκαλίας για την κατάστρώση εξισώσεων πρωτοβαθμίων προβλημάτων που αναφέρονται σε φυσικές ποσότητες." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 221-228. <http://eudml.org/doc/236787>.

@article{ΜιχάληςΚούρκουλος1995,
author = {Μιχάλης Κούρκουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {221-228},
title = {Ένα δίκτυο διδασκαλίας για την κατάστρώση εξισώσεων πρωτοβαθμίων προβλημάτων που αναφέρονται σε φυσικές ποσότητες},
url = {http://eudml.org/doc/236787},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάλης Κούρκουλος
TI - Ένα δίκτυο διδασκαλίας για την κατάστρώση εξισώσεων πρωτοβαθμίων προβλημάτων που αναφέρονται σε φυσικές ποσότητες
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 221
EP - 228
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236787
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.