Κάποια νέα αποτελέσματα στη θεωρία Ramsey και τη συνδυαστική Γεωμετρία

Ρωμανός-Διογένης Μαλικιώσης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 500-511

How to cite

top

Ρωμανός-Διογένης Μαλικιώσης. "Κάποια νέα αποτελέσματα στη θεωρία Ramsey και τη συνδυαστική Γεωμετρία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 500-511. <http://eudml.org/doc/236789>.

@article{Ρωμανός1997,
author = {Ρωμανός-Διογένης Μαλικιώσης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {500-511},
title = {Κάποια νέα αποτελέσματα στη θεωρία Ramsey και τη συνδυαστική Γεωμετρία},
url = {http://eudml.org/doc/236789},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Ρωμανός-Διογένης Μαλικιώσης
TI - Κάποια νέα αποτελέσματα στη θεωρία Ramsey και τη συνδυαστική Γεωμετρία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 500
EP - 511
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236789
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.