Βασικές αρχές συγγραφής του διδακτικού βιβλίου των Μαθηματικών

Θ. Εξαρχάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 291-298

How to cite

top

Θ. Εξαρχάκος. "Βασικές αρχές συγγραφής του διδακτικού βιβλίου των Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 291-298. <http://eudml.org/doc/236791>.

@article{Θ1986,
author = {Θ. Εξαρχάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {291-298},
title = {Βασικές αρχές συγγραφής του διδακτικού βιβλίου των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236791},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Θ. Εξαρχάκος
TI - Βασικές αρχές συγγραφής του διδακτικού βιβλίου των Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 291
EP - 298
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236791
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.