Ο ρόλος του calculator στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Βερνίκος Γ. Στυλιανός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 177-190

How to cite

top

Βερνίκος Γ. Στυλιανός. "Ο ρόλος του calculator στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 177-190. <http://eudml.org/doc/236792>.

@article{ΒερνίκοςΓ1998,
author = {Βερνίκος Γ. Στυλιανός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {177-190},
title = {Ο ρόλος του calculator στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236792},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Βερνίκος Γ. Στυλιανός
TI - Ο ρόλος του calculator στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 177
EP - 190
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236792
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.