Γεωμετρία και Τέχνη: Δύο παράλληλες αναζητήσεις

Χριστίνα Φίλη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 482-507

How to cite

top

Χριστίνα Φίλη. "Γεωμετρία και Τέχνη: Δύο παράλληλες αναζητήσεις." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 482-507. <http://eudml.org/doc/236793>.

@article{ΧριστίναΦίλη2000,
author = {Χριστίνα Φίλη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {482-507},
title = {Γεωμετρία και Τέχνη: Δύο παράλληλες αναζητήσεις},
url = {http://eudml.org/doc/236793},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Χριστίνα Φίλη
TI - Γεωμετρία και Τέχνη: Δύο παράλληλες αναζητήσεις
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 482
EP - 507
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236793
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.