Η διδασκαλία των Μαθηματικών ως λύση προβλήματος

Δημήτριος Σκοπέτος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 123-130

How to cite

top

Δημήτριος Σκοπέτος. "Η διδασκαλία των Μαθηματικών ως λύση προβλήματος." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 123-130. <http://eudml.org/doc/236794>.

@article{ΔημήτριοςΣκοπέτος2001,
author = {Δημήτριος Σκοπέτος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {123-130},
title = {Η διδασκαλία των Μαθηματικών ως λύση προβλήματος},
url = {http://eudml.org/doc/236794},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Σκοπέτος
TI - Η διδασκαλία των Μαθηματικών ως λύση προβλήματος
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 123
EP - 130
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236794
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.