Μορφές διδασκαλίας της συνάρτησης στο δημοτικό σχολείο:ένα διδακτικό πείραμα.

Δημήτρης Κουσίδης; Δημήτρης Χασάπης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 365-375

How to cite

top

Δημήτρης Κουσίδης, and Δημήτρης Χασάπης. "Μορφές διδασκαλίας της συνάρτησης στο δημοτικό σχολείο:ένα διδακτικό πείραμα.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 365-375. <http://eudml.org/doc/236796>.

@article{ΔημήτρηςΚουσίδης2002,
author = {Δημήτρης Κουσίδης, Δημήτρης Χασάπης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {365-375},
title = {Μορφές διδασκαλίας της συνάρτησης στο δημοτικό σχολείο:ένα διδακτικό πείραμα.},
url = {http://eudml.org/doc/236796},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Κουσίδης
AU - Δημήτρης Χασάπης
TI - Μορφές διδασκαλίας της συνάρτησης στο δημοτικό σχολείο:ένα διδακτικό πείραμα.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 365
EP - 375
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236796
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.