Στόχοι των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο και η κατάλληλη μεθοδολογία για την ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων του μαθητή

Μιχ. Φουντόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 164-179

How to cite

top

Μιχ. Φουντόπουλος. "Στόχοι των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο και η κατάλληλη μεθοδολογία για την ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων του μαθητή." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 164-179. <http://eudml.org/doc/236797>.

@article{Μιχ1987,
author = {Μιχ. Φουντόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {164-179},
title = {Στόχοι των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο και η κατάλληλη μεθοδολογία για την ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων του μαθητή},
url = {http://eudml.org/doc/236797},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Μιχ. Φουντόπουλος
TI - Στόχοι των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο και η κατάλληλη μεθοδολογία για την ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων του μαθητή
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 164
EP - 179
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236797
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.