Η μαθηματική γνώση προσδιοριστικός παράγων του ρυθμού μεγέθυνσης και ανάπτυξης της οικονομίας.

Κώστας Τσαμαδιάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 222-233

How to cite

top

Κώστας Τσαμαδιάς. "Η μαθηματική γνώση προσδιοριστικός παράγων του ρυθμού μεγέθυνσης και ανάπτυξης της οικονομίας.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 222-233. <http://eudml.org/doc/236798>.

@article{ΚώσταςΤσαμαδιάς2000,
author = {Κώστας Τσαμαδιάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {222-233},
title = {Η μαθηματική γνώση προσδιοριστικός παράγων του ρυθμού μεγέθυνσης και ανάπτυξης της οικονομίας.},
url = {http://eudml.org/doc/236798},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Κώστας Τσαμαδιάς
TI - Η μαθηματική γνώση προσδιοριστικός παράγων του ρυθμού μεγέθυνσης και ανάπτυξης της οικονομίας.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 222
EP - 233
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236798
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.