Μαθηματικά και πληροφορική : Αντιρρήσεις στις νέες τεχνολογίες

Δημήτρης Γαβαλάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 273-280

How to cite

top

Δημήτρης Γαβαλάς. "Μαθηματικά και πληροφορική : Αντιρρήσεις στις νέες τεχνολογίες." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 273-280. <http://eudml.org/doc/236800>.

@article{ΔημήτρηςΓαβαλάς1997,
author = {Δημήτρης Γαβαλάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {273-280},
title = {Μαθηματικά και πληροφορική : Αντιρρήσεις στις νέες τεχνολογίες},
url = {http://eudml.org/doc/236800},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Γαβαλάς
TI - Μαθηματικά και πληροφορική : Αντιρρήσεις στις νέες τεχνολογίες
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 273
EP - 280
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236800
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.