Περιγραφή της διαδικασίας της μαθηματικής μοντελοποίησης με χρήση αλυσίδας Markov

Μιχάλης Γρ. Βόσκογλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 331-339

How to cite

top

Μιχάλης Γρ. Βόσκογλου. "Περιγραφή της διαδικασίας της μαθηματικής μοντελοποίησης με χρήση αλυσίδας Markov." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 331-339. <http://eudml.org/doc/236803>.

@article{ΜιχάληςΓρ1995,
author = {Μιχάλης Γρ. Βόσκογλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {331-339},
title = {Περιγραφή της διαδικασίας της μαθηματικής μοντελοποίησης με χρήση αλυσίδας Markov},
url = {http://eudml.org/doc/236803},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάλης Γρ. Βόσκογλου
TI - Περιγραφή της διαδικασίας της μαθηματικής μοντελοποίησης με χρήση αλυσίδας Markov
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 331
EP - 339
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236803
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.