Συμμετρία και σύγχρονη Φυσική

Παναγιώτης Δημητριάδης; Λαμπρινή Παπατσίμπα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 416-429

How to cite

top

Παναγιώτης Δημητριάδης, and Λαμπρινή Παπατσίμπα. "Συμμετρία και σύγχρονη Φυσική." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 416-429. <http://eudml.org/doc/236804>.

@article{ΠαναγιώτηςΔημητριάδης2000,
author = {Παναγιώτης Δημητριάδης, Λαμπρινή Παπατσίμπα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {416-429},
title = {Συμμετρία και σύγχρονη Φυσική},
url = {http://eudml.org/doc/236804},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Δημητριάδης
AU - Λαμπρινή Παπατσίμπα
TI - Συμμετρία και σύγχρονη Φυσική
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 416
EP - 429
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236804
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.