Η Επιμόρφωση του καθηγητή των μαθηματικών πριν και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του Πρωταρχικός παράγοντας για την επιτυχή διδασκαλία των μαθηματικών

Α. Μαυρίδου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1989)

 • Issue: 6, page 88-95

How to cite

top

Α. Μαυρίδου. "Η Επιμόρφωση του καθηγητή των μαθηματικών πριν και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του Πρωταρχικός παράγοντας για την επιτυχή διδασκαλία των μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1989): 88-95. <http://eudml.org/doc/236807>.

@article{Α1989,
author = {Α. Μαυρίδου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {6},
pages = {88-95},
title = {Η Επιμόρφωση του καθηγητή των μαθηματικών πριν και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του Πρωταρχικός παράγοντας για την επιτυχή διδασκαλία των μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236807},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Α. Μαυρίδου
TI - Η Επιμόρφωση του καθηγητή των μαθηματικών πριν και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του Πρωταρχικός παράγοντας για την επιτυχή διδασκαλία των μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1989
IS - 6
SP - 88
EP - 95
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236807
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.