Μικρόκοσμοι με δυναμική διαχείρηση Νεότερα δεδομένα από τη χρήση του Cabri - Γεωμετρή

Βασίλειος Δαγδιλέλης; Frank Ballemain; Ευάγγελος Ευσταθόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 49-67

How to cite

top

Βασίλειος Δαγδιλέλης, Frank Ballemain, and Ευάγγελος Ευσταθόπουλος. "Μικρόκοσμοι με δυναμική διαχείρηση Νεότερα δεδομένα από τη χρήση του Cabri - Γεωμετρή." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 49-67. <http://eudml.org/doc/236808>.

@article{ΒασίλειοςΔαγδιλέλης1993,
author = {Βασίλειος Δαγδιλέλης, Frank Ballemain, Ευάγγελος Ευσταθόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {49-67},
title = {Μικρόκοσμοι με δυναμική διαχείρηση Νεότερα δεδομένα από τη χρήση του Cabri - Γεωμετρή},
url = {http://eudml.org/doc/236808},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλειος Δαγδιλέλης
AU - Frank Ballemain
AU - Ευάγγελος Ευσταθόπουλος
TI - Μικρόκοσμοι με δυναμική διαχείρηση Νεότερα δεδομένα από τη χρήση του Cabri - Γεωμετρή
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 49
EP - 67
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236808
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.