Εφαρμογές των Μαθηματικών στην Οίκονομική επιστήμη

Κώστας Α. Ρήγας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 417-428

How to cite

top

Κώστας Α. Ρήγας. "Εφαρμογές των Μαθηματικών στην Οίκονομική επιστήμη." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 417-428. <http://eudml.org/doc/236810>.

@article{ΚώσταςΑ1995,
author = {Κώστας Α. Ρήγας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {417-428},
title = {Εφαρμογές των Μαθηματικών στην Οίκονομική επιστήμη},
url = {http://eudml.org/doc/236810},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Κώστας Α. Ρήγας
TI - Εφαρμογές των Μαθηματικών στην Οίκονομική επιστήμη
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 417
EP - 428
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236810
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.