Η κατασκευασμένη βεβαιότητα. Ιδεολογικές Αναπαραστάσεις και Μοντέλα στα Μαθηματικά και τη Μαθηματική Παιδεία

Τάσος Πατρώνης; Αθηνά Παπαδοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 252-263

How to cite

top

Τάσος Πατρώνης, and Αθηνά Παπαδοπούλου. "Η κατασκευασμένη βεβαιότητα. Ιδεολογικές Αναπαραστάσεις και Μοντέλα στα Μαθηματικά και τη Μαθηματική Παιδεία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 252-263. <http://eudml.org/doc/236812>.

@article{ΤάσοςΠατρώνης2005,
author = {Τάσος Πατρώνης, Αθηνά Παπαδοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {252-263},
title = {Η κατασκευασμένη βεβαιότητα. Ιδεολογικές Αναπαραστάσεις και Μοντέλα στα Μαθηματικά και τη Μαθηματική Παιδεία},
url = {http://eudml.org/doc/236812},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Τάσος Πατρώνης
AU - Αθηνά Παπαδοπούλου
TI - Η κατασκευασμένη βεβαιότητα. Ιδεολογικές Αναπαραστάσεις και Μοντέλα στα Μαθηματικά και τη Μαθηματική Παιδεία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 252
EP - 263
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236812
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.