Επιμόρφωση των δασκάλων των μαθηματικών: Κρίσιμα σημεία στη μορφή και το περιεχόμενο

Τ. Πατρώνης; Ν. Αναστασίου; Μ. Μελετίου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1989)

 • Issue: 6, page 69-80

How to cite

top

Τ. Πατρώνης, Ν. Αναστασίου, and Μ. Μελετίου. "Επιμόρφωση των δασκάλων των μαθηματικών: Κρίσιμα σημεία στη μορφή και το περιεχόμενο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1989): 69-80. <http://eudml.org/doc/236813>.

@article{Τ1989,
author = {Τ. Πατρώνης, Ν. Αναστασίου, Μ. Μελετίου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {6},
pages = {69-80},
title = {Επιμόρφωση των δασκάλων των μαθηματικών: Κρίσιμα σημεία στη μορφή και το περιεχόμενο},
url = {http://eudml.org/doc/236813},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Τ. Πατρώνης
AU - Ν. Αναστασίου
AU - Μ. Μελετίου
TI - Επιμόρφωση των δασκάλων των μαθηματικών: Κρίσιμα σημεία στη μορφή και το περιεχόμενο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1989
IS - 6
SP - 69
EP - 80
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236813
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.