Συζητώντας για την Ιστορία των Μαθηματικών στη σχολική τάξη.

Καφούση Σόνια

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 175-184

How to cite

top

Καφούση Σόνια. "Συζητώντας για την Ιστορία των Μαθηματικών στη σχολική τάξη.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 175-184. <http://eudml.org/doc/236816>.

@article{ΚαφούσηΣόνια2002,
author = {Καφούση Σόνια},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {175-184},
title = {Συζητώντας για την Ιστορία των Μαθηματικών στη σχολική τάξη.},
url = {http://eudml.org/doc/236816},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Καφούση Σόνια
TI - Συζητώντας για την Ιστορία των Μαθηματικών στη σχολική τάξη.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 175
EP - 184
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236816
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.