Μαθηματική εκπαίδευση και ηλεκτρονικοί υπολογιστές μια προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθηματικών με τη βοήθεια των Η/Υ

Χουρμούζης Μαργαρίτης; Γιώργος Μπραντής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 255-262

How to cite

top

Χουρμούζης Μαργαρίτης, and Γιώργος Μπραντής. "Μαθηματική εκπαίδευση και ηλεκτρονικοί υπολογιστές μια προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθηματικών με τη βοήθεια των Η/Υ." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 255-262. <http://eudml.org/doc/236817>.

@article{ΧουρμούζηςΜαργαρίτης1996,
author = {Χουρμούζης Μαργαρίτης, Γιώργος Μπραντής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {255-262},
title = {Μαθηματική εκπαίδευση και ηλεκτρονικοί υπολογιστές μια προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθηματικών με τη βοήθεια των Η/Υ},
url = {http://eudml.org/doc/236817},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Χουρμούζης Μαργαρίτης
AU - Γιώργος Μπραντής
TI - Μαθηματική εκπαίδευση και ηλεκτρονικοί υπολογιστές μια προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθηματικών με τη βοήθεια των Η/Υ
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 255
EP - 262
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236817
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.