Η συμβολή της διαθεματικής προσέγγισης των μαθηματικών στη λύση προβλημάτων: Σχέδιο Εργασίας

Γεώργιος Καρκούλιας; Σωτηρία Σαμπάνη; Σπύρος Φερεντίνος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 168-178

How to cite

top

Γεώργιος Καρκούλιας, Σωτηρία Σαμπάνη, and Σπύρος Φερεντίνος. "Η συμβολή της διαθεματικής προσέγγισης των μαθηματικών στη λύση προβλημάτων: Σχέδιο Εργασίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 168-178. <http://eudml.org/doc/236818>.

@article{ΓεώργιοςΚαρκούλιας2004,
author = {Γεώργιος Καρκούλιας, Σωτηρία Σαμπάνη, Σπύρος Φερεντίνος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {168-178},
title = {Η συμβολή της διαθεματικής προσέγγισης των μαθηματικών στη λύση προβλημάτων: Σχέδιο Εργασίας},
url = {http://eudml.org/doc/236818},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Καρκούλιας
AU - Σωτηρία Σαμπάνη
AU - Σπύρος Φερεντίνος
TI - Η συμβολή της διαθεματικής προσέγγισης των μαθηματικών στη λύση προβλημάτων: Σχέδιο Εργασίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 168
EP - 178
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236818
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.