Το αντιπαράδειγμα και η διδακτική του σημασία

Γεώργιος Δαμαλάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 170-176

How to cite

top

Γεώργιος Δαμαλάς. "Το αντιπαράδειγμα και η διδακτική του σημασία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 170-176. <http://eudml.org/doc/236820>.

@article{ΓεώργιοςΔαμαλάς1998,
author = {Γεώργιος Δαμαλάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {170-176},
title = {Το αντιπαράδειγμα και η διδακτική του σημασία},
url = {http://eudml.org/doc/236820},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δαμαλάς
TI - Το αντιπαράδειγμα και η διδακτική του σημασία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 170
EP - 176
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236820
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.