Το βιβλίο στην Πληροφορική

Σ. Καλομιτσίνη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 282-290

How to cite

top

Σ. Καλομιτσίνη. "Το βιβλίο στην Πληροφορική." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 282-290. <http://eudml.org/doc/236821>.

@article{Σ1986,
author = {Σ. Καλομιτσίνη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {282-290},
title = {Το βιβλίο στην Πληροφορική},
url = {http://eudml.org/doc/236821},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Καλομιτσίνη
TI - Το βιβλίο στην Πληροφορική
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 282
EP - 290
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236821
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.