Εναλλακτική Ηλεκτρονική Διδακτική Προσέγγιση των Αλγορίθμων Πρόσθεσης και Αφαίρεσης και των Συντεταγμένων στο Επίπεδο

Εμμανουήλ Κοβάνογλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 784-787

How to cite

top

Εμμανουήλ Κοβάνογλου. "Εναλλακτική Ηλεκτρονική Διδακτική Προσέγγιση των Αλγορίθμων Πρόσθεσης και Αφαίρεσης και των Συντεταγμένων στο Επίπεδο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 784-787. <http://eudml.org/doc/236822>.

@article{ΕμμανουήλΚοβάνογλου2005,
author = {Εμμανουήλ Κοβάνογλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {784-787},
title = {Εναλλακτική Ηλεκτρονική Διδακτική Προσέγγιση των Αλγορίθμων Πρόσθεσης και Αφαίρεσης και των Συντεταγμένων στο Επίπεδο},
url = {http://eudml.org/doc/236822},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Εμμανουήλ Κοβάνογλου
TI - Εναλλακτική Ηλεκτρονική Διδακτική Προσέγγιση των Αλγορίθμων Πρόσθεσης και Αφαίρεσης και των Συντεταγμένων στο Επίπεδο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 784
EP - 787
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236822
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.