Μαθηματικός αλφαβητισμός και η έννοια της συνάρτησης σε μελλοντικούς δασκάλους

Αθανάσιος Γαγάτσης; Γρηγόρης Μακρίδης; Μάριος Αντωνιάδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 239-247

How to cite

top

Αθανάσιος Γαγάτσης, Γρηγόρης Μακρίδης, and Μάριος Αντωνιάδης. "Μαθηματικός αλφαβητισμός και η έννοια της συνάρτησης σε μελλοντικούς δασκάλους." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 239-247. <http://eudml.org/doc/236824>.

@article{ΑθανάσιοςΓαγάτσης2001,
author = {Αθανάσιος Γαγάτσης, Γρηγόρης Μακρίδης, Μάριος Αντωνιάδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {239-247},
title = {Μαθηματικός αλφαβητισμός και η έννοια της συνάρτησης σε μελλοντικούς δασκάλους},
url = {http://eudml.org/doc/236824},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Γαγάτσης
AU - Γρηγόρης Μακρίδης
AU - Μάριος Αντωνιάδης
TI - Μαθηματικός αλφαβητισμός και η έννοια της συνάρτησης σε μελλοντικούς δασκάλους
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 239
EP - 247
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236824
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.