Μαθηματικά ΄για όλους΄ τους πολίτες του 21ου αιώνα

Πέτρος Βερύκιος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 477-486

How to cite

top

Πέτρος Βερύκιος. "Μαθηματικά ΄για όλους΄ τους πολίτες του 21ου αιώνα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 477-486. <http://eudml.org/doc/236826>.

@article{ΠέτροςΒερύκιος2002,
author = {Πέτρος Βερύκιος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {477-486},
title = {Μαθηματικά ΄για όλους΄ τους πολίτες του 21ου αιώνα},
url = {http://eudml.org/doc/236826},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Πέτρος Βερύκιος
TI - Μαθηματικά ΄για όλους΄ τους πολίτες του 21ου αιώνα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 477
EP - 486
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236826
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.